Fundacja Rozwoju Świętochłowic jest organizacją pozarządową, która:

 • kształtuje umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim,
 • wzmacnia identyfikację kulturową mieszkańców z ich miastem – „małą ojczyzną”,
 • zwiększa potencjał rozwojowy miasta i jego mieszkańców.

Swoje cele realizujemy poprzez:

 • promowanie aktywnych postaw i wyrównywanie szans rozwoju,
 • budowanie przychylnej atmosfery dla pracy na rzecz rozwoju miasta i regionu,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej (w tym szkoleń, konferencji i in.),
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi i innymi podmiotami mającymi na celu poprawę sytuacji na Śląsku.

W naszych działaniach kierujemy się:

 • uczciwością, rzetelnością działań,
 • gospodarnością,
 • przejrzystością finansową,
 • zasadami partnerstwa i współpracy,
 • przeświadczeniem, że jednostki są w stanie wpływać na postawy całych środowisk.