ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. „Fundacja Rozwoju Świętochłowic”, zwana dalej „Fundacją” zostaje ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Świętochłowicach, ul. Żołnierska 1, przed asesorem notarialnym Anną Michałek-Kobielusz w dniu 20.01.2004 r. (Repertorium „A” numer 230/2004),
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz.U. 46/1991, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.
 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Świętochłowice.

§ 3

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swojego celu Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla celów współpracy z zagranicą fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.

§ 4

Dla realizacji swojego celu Fundacja może tworzyć oddziały i filie.

§ 5
Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym na jej nazwę i siedzibę.

ROZDZIAŁ II
CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

 1. Celem Fundacji jest przyczynianie się do społecznego, ekonomicznego i gospodarczego rozwoju lokalnego i regionalnego, w szczególności Świętochłowic i okolic.
 2. Fundacja:
  1. prowadzi wyłącznie działalność określoną w niniejszym statucie na rzecz ogółu społeczności,
  2. nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 7

Fundacja realizuje swój cel poprzez prowadzenie zadań w następującym zakresie:

 1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 2. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 4. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 5. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 6. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 7. podtrzymywania tradycji narodowej, rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej;
 8. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 9. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 10. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 11. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 12. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 13. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 14. promocji i organizacji wolontariatu;
 15. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 16. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 17. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 18. działalności charytatywnej;
 19. ochrony i promocji zdrowia;
 20. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 21. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 22. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 23. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 24. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 7a

Fundacja prowadzi swoją działalność statutową nieodpłatnie. Dopuszcza się prowadzenie działalności odpłatnej w zakresie organizowania szkoleń, konferencji, seminariów i wydawania publikacji.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 8

 1. Majątek Fundacji stanowi kwota przekazana przez Fundatorów w akcie notarialnym.
 2. Dochodami Fundacji są:
  1. darowizny, spadki, zapisy;
  2. dochody ze zbiórek publicznych;
  3. dochody z majątku Fundacji;
  4. dotacje i subwencje;
  5. inne wpływy.

§ 9

 1. Majątek Fundacji może być wykorzystywany tylko do statutowej działalności Fundacji lub do celów wspomagających tę działalność.
 2. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI

§ 10

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji zwana dalej „Radą”,
 2. Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem”.

RADA FUNDACJI

§ 11

 1. Rada jest organem programowo-nadzorczym.
 2. Rada Fundacji liczy od 5 do 9 członków w tym Fundatorzy.
 3. Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady.
 4. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 5. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
 6. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż określone w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz 306, z 2001r. Nr 85, poz 924 i Nr 154, poz.1799, z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003r. Nr 45, poz 391 i Nr 60, poz. 535).
 7. Fundatorom przysługuje prawo zrzeczenia się członkostwa w Radzie lub zawieszenia swojego udziału w pracach Rady.

§ 12

 1. Rada może podjąć uchwałę o poszerzeniu swojego składu, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2, o osoby fizyczne, które:
  1. dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji,
  2. swoja działalnością przysporzą Fundacji znacznych korzyści,
  3. w razie vacatu w Radzie, na wniosek Zarządu.
 2. Decyzja Rady w przedmiocie określonym w ust. 1 zapada większością co najmniej 2/3 głosów w obecności ponad połowy członków Rady.
 3. Pierwszy skład Rady powołują Fundatorzy.

§ 13

 1. Członkostwo w Radzie ustaje z dniem odwołania przez Radę bądź z chwila śmierci członka Rady.
 2. Odwołanie członka Rady, z wyjątkiem Fundatorów, następuje w przypadku:
  1. złożenia – skierowanej na ręce Rady – pisemnej rezygnacji członka z udziału w pracach Rady,
  2. istotnego naruszenia postanowień statutu,
  3. niepełnienia obowiązku członka Rady przez okres dłuższy niż rok.
 3. Uchwała Rady, o której mowa w ust. 2 zapada większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności ponad połowy członków Rady. W głosowaniu nad uchwałą nie bierze udziału członek Rady, którego uchwała dotyczy.

§ 14

 1. Rada pracuje na zwyczajnych zebraniach, które odbywają się co najmniej dwa razy w ciągu roku kalendarzowego. Nadzwyczajne zebranie Rady może być zwołane w każdym czasie z inicjatywy Przewodniczącego Rady, na wniosek Zarządu lub co najmniej 50% członków Rady. W programie nadzwyŹczajnego zebrania mogą znaleźć się wyłącznie sprawy, dla których zebranie zostało zwołane.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, bądź na pisemny wniosek Zarządu lub połowy członków Rady zgłoszony Przewodniczącemu Rady na piśmie.
 3. O terminie i porządku posiedzenia Rady Przewodniczący zawiadamia pozostałych członków Rady co najmniej 30 dni przed planowanym posiedzeniem.
 4. W razie niemożności pełnienia przez Przewodniczącego Rady obowiązków, jego funkcje pełni inny członek Rady przez niego upoważniony. W sytuacji gdy brak jest takiego upoważnienia, obowiązki Przewodniczącego Rady pełni inny członek Rady wskazany przez Radę, a w przypadku braku takiego wskazania – najstarszy członek Rady.
 5. Uchwały w sprawach: zmiany statutu, zmiany celu, likwidacji Fundacji lub jej połączenia z inną fundacją, podejmowane są większością co najmniej 2/3 głosów w obecności ponad połowy członków Rady.

§ 15

 1. Szczegółowy tryb i zasady pracy Rady określa jej regulamin.
 2. Regulamin pracy Rady uchwala i zmienia Rada większością co najmniej 2/3 głosów w obecności ponad połowy członków.

§ 16

 1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Prawo składania wniosków o podjęcie uchwały przysługuje wszystkim członkom Rady.
 2. Każdy członek Rady ma jeden głos.
 3. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w statucie, uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy składu jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§ 17

Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane osoby spoza grona członków Rady – z głosem doradczym.

§ 18

Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach Rady.

§ 19

Do wyłącznych kompetencji Rady należy:

 1. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną fundacją,
 2. likwidacji Fundacji,
 3. zmiana statutu lub celu Fundacji,
 4. decydowanie o przynależności Fundacji do organizacji krajowych i międzynarodowych,
 5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
 6. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 7. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
 8. zatwierdzanie okresowych planów działania Fundacji,
 9. uchwalanie regulaminów: Rady Fundacji i Zarządu Fundacji,
 10. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu (merytorycznych i finansowych),
 11. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.

ZARZĄD

§ 20

Zarząd składa się z 2 do 5 członków – w tym Prezesa Zarządu – powoływanych na czas nieoznaczony przez Radę.

§ 21

 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem odwołania przez Radę bądź z dniem śmierci członka Zarządu.
 2. Odwołanie członka Zarządu przez Radę następuje w przypadku:
  1. złożenia na ręce Rady pisemnej rezygnacji członka Zarządu z udziału w pracach Zarządu,
  2. niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż sześć miesięcy,
  3. istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji.
 3. Uchwała w sprawie odwołania lub powołania członka Zarządu zapada większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady. Dla jej ważności wymagane jest ponadto, by za jej podjęciem głosowali wszyscy członkowie Rady będący jednocześnie Fundatorami.

§ 22

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Radę.

§ 23

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. przedstawianie Radzie okresowych planów działania Fundacji,
 2. sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności Fundacji i przedkładanie go Radzie,
 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 4. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów.

§ 24

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
 2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równiej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 25

 1. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pełnienie swych funkcji.
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Rada.

§ 26

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu albo łącznie dwaj Członkowie Zarządu.

§ 27

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego Członka Zarządu.
 3. O terminie i porządku posiedzenia Zarządu Prezes zawiadamia pozostałych Członków Zarządu co najmniej 5 dni przed planowanym posiedzeniem.
 4. W razie niemożności wypełnienia przez Prezesa Zarządu obowiązku określonego w ust. 3 zawiadomienia dokonuje inny Członek Zarządu upoważniony przez Prezesa Zarządu.
 5. W razie niemożności zwołania posiedzenia Zarządu w trybie określonym w ust. 4 zawiadomienia dokonuje najstarszy Członek Zarządu.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.

§ 29

 1. Dla efektywniejszego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzje o połączeniu podejmuje Rada z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu poprzez uchwałę podjętą większością co najmniej 2/3 głosów w obecności ponad połowy Członków Rady.

§ 30

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator ustanowiony przez Radę.
 3. Majątek Fundacji pozostały po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji zostanie przekazany instytucjom, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji.
 4. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Rada z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu poprzez uchwałę podjętą większością co najmniej 2/3 głosów w obecności ponad połowy członków Rady.

Data sporządzenia statutu: 22 stycznia 2004r. z późn. zm.