Wesprzyj nas

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

W 2011 roku Fundacja Rozwoju Świętochłowic rozpoczęła prowadzenie Programu Stypendialnego „TOP – Talenty, Odkrycia, Pomysły”, którego celem jest wyrównywanie szans w zdobywaniu wykształcenia i rozwój własny młodzieży. W czterech dotychczas zrealizowanych edycjach programu przyznaliśmy stypendia 65 uzdolnionym i zaangażowanym społecznie osobom (20 uczennic i uczniów szkół gimnazjalnych i 45 szkół ponadgimnazjalnych) mieszkającym lub uczącym się w Świętochłowicach. Wyboru dokonała Komisja spośród wniosków, które do nas wpłynęły. W czterech edycjach programu wypłacono stypendia na łączną kwotę: 104000,00 zł (sto cztery tysiące zł). Uczestnikami są uzdolnieni uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, pochodzący z rodzin o trudnych warunkach materialnych oraz aktywnie uczestniczący w życiu społecznym naszego miasta. Wszyscy stypendyści otrzymują pomoc merytoryczną w zakresie własnego rozwoju (szkolenia, uczestnictwo w projektach społecznych) oraz niewielkie wsparcie finansowe. Każda z tych osób realizuje ponadto autorską koncepcję zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej naszego miasta.

Działania wspierające młodych ludzi, którzy za kilka lat wejdą w dorosłe życie prowadzimy od początku naszej działalności. Program stypendialny planowaliśmy od kilku lat, w bieżącym roku szkolnym stało się to możliwe dzięki uzyskanemu dofinansowaniu Fundacji im. S. Batorego w ramach Programu „Równe Szanse” oraz Miasta Świętochłowice.

Zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie dalszej realizacji programu stypendialnego, którego kontynuacja w kolejnym roku szkolnym w głównej mierze zależeć będzie od pozyskanych środków od darczyńców prywatnych oraz firm. Wpłat dowolnej wysokości prosimy dokonywać na konto Fundacji nr 80 2130 0004 2001 0327 4859 0001 tytułem „Darowizna na cele statutowe – stypendia”. Z góry dziękujemy za udzielone w ten sposób wsparcie realizacji TOP stypendiów. Zebrane fundusze wykorzystane zostaną w 100% na wypłatę stypendiów dla młodych, uzdolnionych, mieszkańców naszego miasta. Więcej informacji o naszej działalności można znaleźć na witrynie: www.swietochlowice.org.pl.

Państwa szlachetna pomoc zmienia jutro już dziś!

Prosimy o włączenie się w realizację i wsparcie lokalnego programu stypendialnego. Formy oraz korzyści wsparcia programu przedstawiamy poniżej.

Z poważaniem,
Damian Hamerla
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Świętochłowic


***********************************************************************************

1. Jak można wesprzeć realizację Programu Stypendialnego „TOP – Talenty, Odkrycia, Pomysły”?

a) przekazując darowiznę pieniężną na program stypendialny TOP;

b) przekazując darowiznę rzeczową lub usługi dla Fundacji.

Współpraca przy realizacji Programu Stypendialnego TOP to doskonała okazja, aby pokazać się jako firma dbająca o dobro mieszkańców miasta i regionu, pomagająca w rozwiązywaniu ich problemów, chcąca wspierać inwestycje społeczne w młodych ludzi. Budowanie tego typu relacji jest bardzo ważne – poprawia wizerunek firmy i sprawia, że klienci chętniej sięgają po jej produkty. Dzięki społecznej odpowiedzialności biznesu, nie tylko stwarzana jest realna szansa na lepsze odnalezienie się młodego człowieka na rynku pracy. To także budowa i/lub ocieplanie wizerunku społecznego przedsiębiorcy wśród społeczności


2. Ulgi podatkowe.

Przekazując darowiznę pieniężną na konto Fundacji Rozwoju Świętochłowic (FRŚ) do końca roku, będziecie mogli Państwo odliczyć przekazaną kwotę od dochodu w następujących wysokościach:

Osoby fizyczne, które dokonają wpłaty darowizny na rzecz FRŚ, przy ustalaniu podstawy opodatkowania za 2014 rok, mogą kwotę tę odliczyć od przychodów, nie więcej jednak niż wysokość kwoty stanowiącej 6% dochodu. Dokumentem potwierdzającym dokonanie darowizny (dla celów podatkowych) jest dowód wpłaty na rachunek bankowy:

Volkswagen Bank Polska S.A. nr 80 2130 0004 2001 0327 4859 0001
Fundacja Rozwoju Świętochłowic ul. Harcerska 1, 41-600 Świętochłowice

tytułem: darowizna na cele statutowe – stypendia.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 9a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.)

Osoby prawne, które dokonają wpłaty darowizny na rzecz FRŚ, przy ustalaniu podstawy opodatkowania za 2014 rok, mogą kwotę tę odliczyć od przychodów, do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu. Dokumentem potwierdzającym dokonanie darowizny (dla celów podatkowych) jest dowód wpłaty na rachunek bankowy:

Volkswagen Bank Polska S.A. nr 80 2130 0004 2001 0327 4859 0001
Fundacja Rozwoju Świętochłowic ul. Harcerska 1, 41-600 Świętochłowice

tytułem: darowizna na cele statutowe – stypendia.

Podstawa prawna: art. 18 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)


3. Dlaczego warto wspierać realizację Programu Stypendialnego TOP?

-  zagospodarowanie i/lub odkrywanie młodych talentów w różnych dziedzinach, bo potencjał to kapitał!

-  inwestycja w potencjał (wiedzę i rozwój społeczny) młodych mieszkańców;

-  lokalne zagospodarowanie cennego potencjału ludzi przez administrację publiczną, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe – rozwój przyszłych kadr;

-  przeciwdziałanie emigracji zarobkowej;

-  jesteśmy zorientowani w potrzebach i problemach społeczności lokalnej. Przekazując nam darowiznę – macie Państwo pewność, że te pieniądze zostaną dobrze wykorzystane;

-  społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility);

-  konkretny i realny wkład w budowę lokalnej wiedzy i tożsamości (regionalizm, tożsamość kulturowa);

-  przejrzystość zasad przyznawania stypendiów i rozliczania środków (każdy darczyńca otrzyma raport, w którym zostanie przedstawiony szczegółowy sposób wykorzystania darowizn);

-  każdy może wejść do zaszczytnego grona naszych darczyńców –  a dzięki temu bardziej poczuć się przez to częścią społeczności lokalnej;

-  kluczowym darczyńcom oferujemy  promocję w uzgodnionych indywidualnie formach.


4. Jak można przekazać pieniądze?

Bezpośrednio na konto programu stypendialnego:

Fundacja Rozwoju Świętochłowic
ul. Harcerska 1
41-600 Świętochłowice

Numer konta:
80 2130 0004 2001 0327 4859 0001

Volkswagen Bank Polska S.A.

tytułem: darowizna na cele statutowe – stypendia.


5. Krótko o Nas

Fundacja Rozwoju Świętochłowic (KRS 0000224075) powstała w 2004 roku, a aktywną działalność wdrożyła rok później. Do końca 2014 roku, zrealizowała samodzielnie lub w partnerstwie ponad 40 projektów społecznych i wizyt studyjnych, na łączną wartość ponad 2 mln zł (otrzymanych z funduszy europejskich, polskich, amerykańskich).  W działaniach Fundacji uczestniczyło ponad 16 tys. osób, a podczas realizowanych wizyt studyjnych 225 osób z 10 krajów spędziło w Polsce łącznie 112 dni. W ramach przeprowadzonych przedsięwzięć zorganizowano ok. 80 szkoleń, ponad 240 warsztatów, ok. 20 konferencji, 5 tys. godzin zajęć dydaktycznych, wydano 9 tys. egzemplarzy różnych publikacji i ponad 3 tys. egzemplarzy plakatów. W dotychczas zrealizowanych projektach zaangażowanych było ponad 250 osób (w tym wolontariuszy i współpracowników). Szczegóły zrealizowanych i rozliczonych przedsięwzięć znajdują się w zakładce <Projekty zrealizowane>.

Fundacja koncentruje się na działaniach wspomagających rozwój miasta Świętochłowice oraz organizacji pozarządowych w nim działających. Angażuje się także w projekty regionalne i ponadlokalne realizowane na terenie innych województw – w ten sposób aktywnie przyczyniając się do promocji Świętochłowic w różnych miejscach kraju. Ważną rolę w życiu Fundacji odgrywa współpraca międzynarodowa, której głównym celem jest dzielenie się i wymiana wzajemnych doświadczeń w różnych obszarach. Dzięki takim działaniom z partnerami zagranicznymi, zwiększają się horyzonty myślenia, a dzięki wizytom studyjnym i organizowanym stażom dla obcokrajowców w Polsce, pojawia się możliwość spojrzenia na problemy lokalne również z szerszej perspektywy.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie
Fundacja Rozwoju Świętochłowic