Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania społecznego i obywatelskiego, wzmocnienie samoorganizacji 240 osób w wieku 60+ z woj. śląskiego poprzez podniesienie ich kompetencji (wiedzy, umiejętności, postaw), skutkujące wzrostem poziomu reprezentatywności ich interesów w polityce lokalnej i regionalnej.

Uczestnicy projektu: seniorzy (wyłącznie osoby 60+) z 15 środowisk seniorskich woj. śląskiego.

Termin realizacji: 01.05.2021 – 31.12.2021

Planowane działania

W ramach projektu przewiduje się wsparcie seniorów działaniami, które mają aktywizować ww. grupę, które zostały tak dobrane (działania) by były wzajemnie wobec siebie komplementarne tworząc jednocześnie logiczną i spójną całość. Przewiduje się realizację następujących działań:

Szkolenie wyjazdowe „Lider Edukacji Obywatelskiej” – LEO (w szkoleniu wezmą udział po 4 osoby z każdego
z 15 środowisk, czyli 60 osób podzielonych na 3 grupy po 20 os. każda).

Śląska Akademia Liderów Aktywności – w jej ramach realizacja 2 inicjatyw:

  1. Utworzenie i obsługę „Skrzynek Obywatelskich” – w 15 gminach;
  2. Warsztaty WIEM: „Warsztaty Integracyjno-Edukacyjno-Międzyśrodowiskowe”, realizacja inicjatyw seniorskich w mojej gminie dla 15 grup gminnych po 16 osób, łącznie dla 240 osób (5 spotkań x 6 godz. = 30 godz./gminę);
  3. Organizacja Wydarzenia – „Pozytywny Senior Lider” – wydarzenie podsumowujące dla 80 osób;
  4. nagrywane filmów/reportaży (materiałów edukacyjno-promocyjnych) popularyzujących inicjatywy seniorskie z 15 gmin, mających na celu kształtowanie nie tylko pozytywnego wizerunku starości w społeczeństwie poprzez pokazywanie aktywnego i pozytywnego obrazu osoby starszej, ale zachęcenie osób mniej aktywnych do zaangażowania się w podobne działania.

Opisane działania przyczynią się do wzmocnienia samoorganizacji oraz zwiększenie wpływu 60+ na decyzje dotyczące obywateli woj. śląskiego.

Budżet projektu: 271060,00 zł w tym kwota dofinansowania: 241000,00 zł oraz wkład własny: 30060,00 zł)

Projekt „Senior – Lider Edukacji Obywatelskiej” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2021