Fundacja Rozwoju Świętochłowic w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach realizuje zadanie publiczne: „Pilotaż działań wspierających deinstytucjonalizację” mające na celu zdobycie/zwiększenie praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu deinstytucjonalizacji oraz usamodzielnienia mieszkańców domu. Uczestnikami zadania są pracownicy i mieszkańcy DPS „Przystań”. Projekt zakłada realizację szkolenia pt. „Działania usamodzielniające w procesie DI” dla pracowników DPS Przystań oraz przeprowadzenie dla grupy mieszkańców DPS warsztatów prowadzenia gospodarstwa domowego z uwzględnieniem treningu budżetowego oraz umiejętności społecznych pt. „Uniwersytet możliwości = sztuka umiejętności”. Dodatkowym działaniem jest zachęcenie 2 mieszkańców DPS „Przystań” do usamodzielnienia się, poprzedzając to diagnozą oraz stworzeniem indywidualnego planu usamodzielniania.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach małych grantów.